Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Kontakt

  • NIP: 894-28-93-752
  • E-mail:sklep@krusell.pl
  • Telefon516 909 300 (zamówienia sklep)
    608 353 601 (zamówienia hurt)
  • Godziny działania sklepu8.30-16.30

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KRUSELL.PL
z dnia 1 stycznia 2011

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
 
3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Krusell.pl;
 
4. Sklep Internetowy (Sklep) -  serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.krusell.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FHPD Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.krusell.pl.
 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.3.
Sklep Internetowy, działający pod adresem http://www.krusell.pl, prowadzony jest przez FHPD Sp. z o.o..
 
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
 
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 
2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administrator Sklepu Internetowego zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepie do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.krusell.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
2.8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia te nie pochodzą od prowadzącego Sklep i dostarczane są przez producenta Krusell International AB.
 
2.9. Informacja o cenie podawana na stronie http://www.krusell.pl ma charakret wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


3.1. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego zarówno jako zarejestrowany użytkownik jak i osoba niezarejestroweana (Gość).
 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
3.4. FHPD Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokłądne lub nieaktualne, wprowadzające w bład lub naruszające prawa osób trzecich,
 
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez FHPD Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FHPD Sp. z o.o.
 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji ani składać Zamówień jako Gość, bez uprzedniej zgody FHPD Sp. z o.o.
 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, znieslawiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FHPD Sp. z o.o.,
 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.krusell.pl i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 
4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4.4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a) przedmiotu zamówienia,
 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, oraz kosztów dostawy i innych dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 
c) wybranej metody płatności,
 
d) wybranego sposobu dostawy,
 
e) miejsca do którego produkty zostaną dostarczone.
 
4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówień, oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdź zamówienie".
 
4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z FHPD Sp. z o.o., zgodnie z treścią Regulaminu.
 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość email zatytułowaną "Przetwarzanie zamówienia - nr zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa


5.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
 
5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.
 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 
6.2. Klient ma następujące możliwości uiszczenia opłaty:
 
a) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
 
b) gotówką przy odbiorze paczki (przesyłka za pobraniem)
 
c) przelewem na numer konta bankowego 92 1500 1793 1217 9005 5473 0000 Bank Zachodni BZ WBK
d) za pośrednictwem systemu Platnosci.pl
6.3. Koszty przesyłki zamówień na kwotę 150 zł lub wyższą pokrywa krusell.pl.
 


VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy


7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumienia art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres FHPD Sp. z o.o., ul. Kętrzyńska 27, 51-413 Wrocław lub drogą mailową pod adres sklep@krusell.pl.
 
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza standardową ofertę).
 
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Właściciel sklepu internetowego dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminei 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:
FHPD Sp. z o.o.,
ul. Kętrzyńska 27,
51-413 Wrocław.
 
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. FHPD Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@krusell.pl. FHPD Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było mozliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
8.3. FHPD Sp. z o.o. nie jest producentem towarów a jedynie ich dystrybutorem. Na towar zakupiony w sklepie udzielana jest 24 miesięczna rękojmia.
8.4. Towary marki Krusell objęte są dodatkowo gwarancją producenta. Reklamacje bezpośrednio do producenta można składać poprzez serwis konsumencki zamieszczony na stronie krusell.se.
 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


9.1. FHPD Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę FHPD Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FHPD Sp. z o.o., ul. Kętrzyńska 27, 51-413 Wrocław, mailowo na adres sklep@krusell.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
9.5. FHPD Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 

X. Postanowienia końcowe


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FHPD Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FHPD Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
10.4. FHPD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.


Przejdź do strony głównej